Nginx'de Laravel Projesi İçin Alias Kullanımı

Php
284
21 Mart 2024
3 Dakika

Alias, bir dosya veya dizinin farklı bir yolda sunucuya hizmet vermesini sağlayan bir Nginx yapılandırma özelliğidir. Laravel projelerini farklı dizinlerde veya sunucular arasında taşımak istediğinizde alias kullanışlı olabilir.

 
server {
  listen 80;
  server_name example.com;
  root /var/www/html;

  location ~ /laravel { 
    alias /var/www/laravel/public; 
    try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
#try_files /index.php =404;          fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock; fastcgi_index index.php; include fastcgi.conf; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; }     # Diğer konfigürasyon ayarları... }

Yukarıdaki yapılandırmada:

 • listen 80;: Nginx'in 80 numaralı portu dinlemesini belirtir.
 • server_name example.com;: Sunucunun alan adını belirtir.
 • root /var/www/html;: Ana web dizinini belirtir.
 • alias /var/www/laravel/public;: Laravel projesinin ana dizinini belirtir.
 • try_files $uri $uri/ /laravel/index.php?$query_string;: Nginx'e, istenen dosya veya dizin bulunamazsa Laravel yönlendirme işlemlerini gerçekleştirmesini söyler.

QR kodu okutarak bu sayfaya daha hızlı erişebilirsin.

Yeni arama yok